BEYİN CERRAHİ

BEYİN CERRAHİSİ

Sinir sisteminin, cerrahi müdahale gerektiren hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalına nöroşirurji (beyin ve sinir cerrahisi) denir.
Nöroşirurji, son dönemde tıbbi teknolojilerdeki ilerlemelerle beraber hem tanı yöntemleri hem de cerrahi alet ve malzeme açısından hızla gelişen bir bilim dalı haline gelmiştir. BT, MR, PET, Anjiografi, BT Anjiografi, EEG, Uyku EEG’si, EMG, Doppler Ultrasonografi tetkikler sinir sistemini tutan yer kaplayıcı, damar tıkayıcı ve kanamaya neden olan lezyonların tanısını kolaylaştırmaktadır.

Nöroşirurjinin İlgilendiği Hastalık Grupları

  1. Beyin tümörleri
  2. Beyin kanamaları
  3. Bel ve boyun fıtıkları
  4. Kafa travmaları
  5. Vertebral kolon travmaları, omurilik tümörleri
  6. Periferik sinir kesileri, basıları
  7. Medikal tedaviye cevap vermeyen epilepsiler

BEYİN TÜMÖRLERİ
Beyin tümörü vakalarında en çok görülen şikayetler baş ağrısı, epileptik bayılma, kol ve bacakta kuvvet azalması, çift görme, denge bozukluğu, kusma, adet düzensizliği, memeden süt gelmesidir.

Tetkik olarak BT, MR yapılır, tedavisi cerrahidir. Patolojik tanıya göre cerrahi girişime radyoterapi, kemoterapi, immunoterapi eklenip eklenmeyeceğine karar verilir.

BEYİN KANAMALARI
Genellikle baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği ile şekillenen klinik tablo oluşur. BT ile tanı konan hastaya serebral anjiografi yapılır ve tedavisi planlanır. Anevrizma saptanan hastada ilk düşünülecek tedavi cerrahidir. Ameliyata engel bir durum varsa, anevrizma cerrahi olarak ulaşılamayacak yerde ve büyüklükteyse endovasküler girişim planlanır. Anevrizmaya şartlar elverdiğince erken girişimde bulunmak, ikinci kanama ve vazospazm gelişmesi açısından önemlidir. AVM’lerin tedavisi cerrahi, radyasyon ve endovasküler girişimlerdir.

BEL VE BOYUN FITIKLARI
Omurlar arasında yer alan n.pulposunun genellikle arka yana doğru fıtıklaşması sonucu klinik tablo ortaya çıkar. Boyun fıtığında boyun, sırt, omuz, kol ağrısı, uyuşma, güçsüzlük, bel fıtığında bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta uyuşma, incelme, güçsüzlük şikayetleri olur. Akut dönemde istirahat, kas gevşetici, ağrı kesici tedaviler uygulanır. Şikayetler geçmezse MR çekilip kesin tanı konduktan sonra fizik tedavi gerekirse cerrahi girişim yapılır.

KAFA TRAVMALARI
Kafa travmalarında hastanın nörolojik durum ve BT bulguları değerlendirilerek isimlendirilen commotio, contusio, contrcoup, diffuz aksonal yaralanma tabloları ortaya çıkar. Travma sonrası oluşan intrakranial hematomlar da akut subdural hematom, intraserebral hematom, epidural hematom ve SAK’dır.

Tüm kafa travmalarının takibinin en ideali, entübasyon ve trakeostomi yapılarak gerekli solunum desteğinin sağlanabileceği ve yeterli monitörizasyonun yapılabileceği merkezlerde takibetmektir.

OMURGA TRAVMALARI
Omur kırıkları ve yaralanmaları vertebral kolon içinde omurilik yer aldığı için ciddi şekilde ele alınmalıdır. Vakanın bulgularına göre konservatif olarak korse ile stabilizasyon sağlanabilir.

Gerekirse dekompresyon sağlanıp stabilizasyon ameliyatı yapılır. Nörolojik bulguların iyileşmesi için cerrahi süreçten hemen sonra Rehabilitasyon tedavisine başlanmalıdır. Periferik sinir kesilerinde interfasiküler anastomoz, gerekirse sinir grefi konmaktadır.

EPİLEPSİ
İlaç tedavisine yanıt vermeyen epilepsi hastalarının cerrahi uygunlukları kontrol edilir, ön araştırmalar ve gerekli hazırlıklar yapılarak ameliyat edilir. Medikal tedavinin başarısızlığı, genetikle tanıda ve ilaç seçiminde yapılan yanlışlıklar, hasta ve çevresiyle ilgili sorunlardan kaynaklanır.

Hastalar ameliyata hazırlanırken, bu konuda eğitilmiş nöroloji, nörofizyoloji, psikiyatri, radyoloji, nöroşirurji uzmanlarının ortak çalışmaları, cerrahi sonuçlar açısından çok önemlidir.
EEG ve uzun süreli video EEG kayıtları yapılarak, gerekli MR tetkikleriyle araştırılan, psikiyatrik yöntem de uygun olan hastalar cerrahi yolla tedavi edilirler. Ancak ağır kronik psikozlar ve zeka gerilikleri ameliyata engel durumlardır.

En çok uygulanan cerrahi yöntemler;
1-Epilepsiye neden olan oluşumun çıkartılması; lezyonektoml
2-Prof.Dr.Gazi Yaşargil tarafından geliştirilen amigdalo- hipokamgektomidir.

DOKTORLARIMIZ